CLIXXMARKETING.COM | Terms and conditions NL
272
page-template-default,page,page-id-272,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-10.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Clixx Marketing, gevestigd te Zoetermeer. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clixx Marketing producten en diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook levert aan een klant dan wel opdrachtgever.

Artikel 1: Toepasselijkheid, Aanbieding en Overeenkomst

1.1 Door het aangaan van een overeenkomst met Clixx Marketing alsmede door het in gebruik nemen van de Producten, verklaart klant bekend te zijn met deze Algemene Voorwaarden en akkoord te zijn met de toepasselijkheid ervan.
1.2 Alle aanbiedingen, (prijs)opgaven of andere uitlatingen van Clixx Marketing zijn vrijblijvend en binden Clixx Marketing op geen enkele wijze. Alle genoemde data zijn indicatief en hebben niet te gelden als fatale termijnen tenzij uitdrukkelijk door partijen anders schriftelijk overeengekomen is. Alle aanbiedingen dan wel (prijs)opgaven van Clixx Marketing die niet binnen veertien (14) dagen door klant schriftelijk zijn geaccepteerd, vervallen dan van rechtswege.
1.3 Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de klant schriftelijk vooraf verstrekte gegevens, inlichtingen en eventueel wensen. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens deze aan Clixx Marketing verstrekte gegevens waarop Clixx Marketing haar aanbieding baseert. In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal e.d. vermelde gegevens zijn voor Clixx Marketing niet bindend, tenzij door Clixx Marketing uitdrukkelijk anders vermeld.
1.4 Een overeenkomst komt tot stand door middel van ondertekening door beide partijen of wanneer Opdrachtgever laat blijken met de opdracht in te stemmen.
1.5 Klant draagt het risico van de selectie van de producten en is verantwoordelijk voor het juiste gebruik, de juiste toepassing van de producten en het juist inbouwen of anderszins verwerken van de producten overeenkomstig de overeenkomst.
1.6 Alle opdrachten worden door Clixx Marketing uitgevoerd op basis van de door klant aan Clixx Marketing tijdig en schriftelijk kenbaar gemaakte gegevens, informatie, wensen en/of eisen.
1.7 De klant is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde over te dragen, behoudens schriftelijke toestemming van Clixx Marketing.

Artikel 2: Prijs, Betaling en incassokosten

2.1 Prijzen en tarieven zijn in euro en exclusief eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. Clixx Marketing mag de prijs tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.
2.2 Indien de klant bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van deze personen hoofdelijk gehouden om de uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen.
2.3 Betaling door de klant aan Clixx Marketing dienen te geschieden conform de op de factuur en offerte vermelde betalingsvoorwaarden. Bij gebreke van zulke voorwaarden dient betaling uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum gedaan te worden.
2.4 Betaling van de aangeboden producten en diensten van Clixx Marketing geschiedt online of offline via de aangeboden betaalmethodes.
2.5 Betaling geschiedt zonder recht op verrekening of opschorting en zonder dat klant zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren.
2.6 Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) plus 1% verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
2.7 De volledige vordering van Clixx Marketing op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:

  1. Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;
  2. Opdrachtgever failliet is of in surseance van betaling;
  3. Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
  4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

2.8 Als opdrachtgever niet op tijd betaalt, is hij per direct in verzuim. Hij is dan alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Opdrachtnemer. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:

  • 15% over de eerste €2500;
  • 10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5000;
  • 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;
  • 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;
  • 0,5% over het overige deel.

2.9 Clixx Marketing heeft het recht de prijzen en tarieven aan te passen. Betreffende prijsaanpassingen gelden niet voor reeds uitgegeven en nog geldige offertes en facturen.
2.9 Clixx Marketing is te allen tijde gerechtigd, ook na een bestelling gedeeltelijk te hebben uitgevoerd, alvorens verder te leveren, van de klant een zekerheidsstelling te eisen voor de tijdige en algehele voldoening van de betalingsverplichting(en).
2.10 Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende (betaal)verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Clixx Marketing gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

2.11 Clixx Marketing is na het verstrijken van het betalingstermijn gerechtigd om de toegang van Opdrachtgever tot haar website en social media kanalen te ontzeggen. De website mag tevens tijdelijk offline worden gehaald tot betalingsverplichting Opdrachtgever volledig is voldaan.

2.12 Indien Opdrachtgever een abonnement heeft afgesloten en een betalingsachterstand heeft van ten minste 30 dagen na uiterste betaaldatum, zal Clixx Marketing alle werkzaamheden stop zetten en het volledig bedrag van het gehele contractsduur in rekening brengen.

2.13 Clixx Marketing in niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die voortvloeit uit het stop zetten of opschorten van de werkzaamheden noch van enige vorm van schade die voortvloeien uit de in lid 2.11 en 2.12 genoemde maatregelen die Clixx Marketing kan treffen bij het niet nakomen van betalingsverplichting Opdrachtgever.

Artikel 3: Uitvoering opdracht en wijzigingen
3.1 Clixx Marketing zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3.2 Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan Clixx Marketing verstrekt, die noodzakelijk zijn voor Clixx Marketing om de opdracht uit te voeren.
3.3 Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag Clixx Marketing de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Clixx Marketing is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Clixx Marketing is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3.4 Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
3.5 Clixx Marketing kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Clixx Marketing zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.

3.6 Clixx Marketing mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

Artikel 4: Levering

4.1 Clixx Marketing zal zich inspannen de overeengekomen producten en diensten te leveren op of binnen de overeengekomen leveringsdatum dan wel termijn. Deze data en andere overeengekomen termijnen en data zijn steeds een indicatie. De enkele overschrijding van een door Clixx Marketing genoemde of tussen partijen overeengekomen (leverings)termijn brengt Clixx Marketing niet in verzuim. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Clixx Marketing en klant zo spoedig mogelijk in overleg treden om een nieuwe (indicatieve) leveringsdatum vast te stellen.
4.2 Levering van producten en diensten geschiedt via het wereldwijde web (“Internet”), tenzij anders overeengekomen.
4.3 Indien partijen overeenkomen dat de producten of diensten worden afgeleverd op een door klant opgegeven leveringsadres, is het transport dan wel reiskosten van de Clixx Marketing vestiging naar voornoemde afleveringsadres voor rekening en risico van klant, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
4.4 Expresse zendingen die plaatsvinden op verzoek van klant geschieden voor rekening en risico van klant.
4.5 Clixx Marketing heeft het recht Producten – die door niet aan Clixx Marketing toerekenbare oorzaken – niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening en risico van de klant op te slaan en betaling te verlangen van de koopprijs, als had de levering plaatsgevonden, alsmede de opslagkosten.
4.6 Het risico van verlies van en/of schade aan de producten gaat conform artikel 7:10 BW over op klant op het moment van aflevering als bedoeld onder 3.3.
4.7 Alle ten behoeve van een bestelling of offerte door Clixx Marketing aan klant verstrekte afbeeldingen, monsters, tekeningen of andere documentatie, blijven het eigendom van Clixx Marketing. Het is klant niet toegestaan deze aan derden waaronder expliciet begrepen concurrerende firma’s, te overhandigen of te tonen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Clixx Marketing.

Artikel 5: Intellectuele Eigendomsrechten

5.1 Clixx Marketing behoudt alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht. Het intellectueel eigendom waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, handelsnaamrecht en domeinnaamrecht ter zake op grond van de overeenkomst aan klant ter beschikking gestelde producten/diensten berusten bij Clixx Marketing dan wel diens licentieverleners. Een overeenkomst beoogt in geen geval een overdracht van de intellectuele eigendomsrechten aan klant en/of aan haar klanten die als eindgebruiker van de producten zijn aan te merken.
5.2 Het is klant niet toegestaan enige aanduiding van intellectueel of industrieel eigendomsrecht van Clixx Marketing dan wel diens toeleveranciers te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken. Indien klant deze verplichting ook na een ingebrekestelling door Clixx Marketing niet binnen de alsdan gestelde termijn nakomt, is Clixx Marketing gerechtigd alle leveranties van de producten op te schorten en de overeenkomst te ontbinden.
5.3 De klant zal geen enkel eigendomsrecht of ander recht kunnen doen gelden op enig merk-, handelsnaam-, octrooi-, model of auteursrecht of enig ander recht van intellectuele of industriële eigendom dat voorafgaand aan het aangaan van de overeenkomst, toebehoort aan Clixx Marketing of haar toeleverancier.
5.4 De intellectuele eigendomsrechten op de standaard gebruikershandleiding behorende bij de producten/diensten blijven te allen tijde bij Clixx Marketing en/of diens licentieverleners berusten en worden op geen enkele wijze overgedragen aan de klant.
5.5 Het is de klant uitsluitend toegestaan om de bij de producten meegeleverde dan wel anderszins door Clixx Marketing aan klant ter beschikking gestelde gebruikersdocumentatie binnen de eigen organisatie ten behoeve van de eigen organisatie voor interne doeleinden te gebruiken.
5.6 Clixx Marketing garandeert dat de aan de klant geleverde digitale producten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden.

Artikel 6: Garantie, Support & Klachten

6.1 Op klant rust de plicht om binnen veertien (14) kalenderdagen na aflevering van het Product danwel dienst te hebben onderzocht of het afgeleverde product/dienst beantwoordt aan de overeenkomst.
6.2 Klachten ter zake geleverde producten en diensten worden uitsluitend in behandeling genomen, indien deze binnen veertien (14) werkdagen na afloop van de termijn zoals bedoeld in het vorige lid, onder vermelding van factuurnummer en onder opgave van redenen schriftelijk bij Clixx Marketing zijn ingediend. Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Clixx Marketing die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.
6.3 Een ingediende klacht geeft klant niet het recht een betaling op te schorten of te weigeren.

6.4 De bewijslast dat de producten van Clixx Marketing niet voldoen aan hetgeen schriftelijk is overeengekomen of aan hetgeen van een redelijk handelend en bekwaam Clixx Marketing mag worden verwacht, ligt geheel bij klant, onverminderd het recht van Clixx Marketing met alle middelen tegenbewijs te leveren.
6.5 De door Clixx Marketing aan klant te verlenen service ondersteuning (hierna te noemen “Support”) ter zake de producten wordt uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
6.6 Onder Support wordt verstaan het verlenen van telefonische, schriftelijke of elektronische ondersteuning met betrekking tot vragen van klant over het gebruik van de geleverde producten en diensten. Clixx Marketing zal de buitengebruikstelling van de producten en diensten niet langer laten duren dan noodzakelijk.
6.8 Clixx Marketing zal in geen geval gehouden zijn gebreken te verhelpen of Support te verlenen, voor zover de gebreken ontstaan zijn in verband met omstandigheden die buiten de verantwoordelijkheid of redelijkerwijs, invloedssfeer of macht van Clixx Marketing liggen, zoals:
1) Modificatie van de Producten, van welke aard ook, niet verricht door Clixx Marketing of anderszins de staat waarin de Producten zich bevonden op moment van aflevering op enige wijze is aangetast;

2) het gebruik van de producten op een wijze of in verband met andere producten, niet omschreven in de overeenkomst of niet toegestaan onder de overeenkomst;

3) Gebreken, storingen dan wel onvolkomenheden in niet van Clixx Marketing afkomstige goederen.

6.9 Clixx Marketing kan naar eigen keuze klant aanbieden om op basis van tijd en materiaal tegen de alsdan geldende uurtarieven en voorwaarden van Clixx Marketing, voor klant het gebrek naar beste vermogen trachten op te lossen.

6.10 Indien een overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is Clixx Marketing steeds gerechtigd na overleg met klant deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde of vergelijkbare kwalificaties.
6.11 De werkzaamheden door Clixx Marketing worden verricht op de gebruikelijke werkdagen en -tijden van Clixx Marketing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
6.12 Het gebruik dat klant maakt van een door Clixx Marketing afgegeven advies is voor rekening en risico van klant.
6.13 Clixx Marketing is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten.

Artikel 7: Overmacht

7.1 Clixx Marketing is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Clixx Marketing geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Clixx Marketing niet in staat is aan de uit de overeenkomst volgende verplichtingen te voldoen. Clixx Marketing of van derden daaronder begrepen. Clixx Marketing heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Clixx Marketing zijn verbintenis had moeten nakomen.
7.3 Clixx Marketing kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

7.4 Als Clixx Marketing zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag Opdrachtnemer het nagekomen deel factureren.

Artikel 8: Producten en diensten van derden
8.1
Op de levering en gebruik van producten van derden zijn de algemene leveringsvoorwaarden van die derden van toepassing.
8.2 Clixx Marketing is in geen geval aansprakelijk voor schade die (in) direct het gevolg is van de producten van derden, tenzij dit op grond van dwingendrechtelijke bepalingen niet mag worden beperkt of uitgesloten.
8.3 Clixx Marketing is gerechtigd derden bij de uitvoering van de overeenkomst in te zetten.

Artikel 9: Geheimhouding
9.1
Geen van beide partijen zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, vertrouwelijke informatie aan een derde bekend maken. Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan: alle informatie en gegevens, ongeacht de vorm, waaronder begrepen bedrijfsinformatie (zoals offertes, condities, processen, werkwijzen, marketingstrategieën e.d.) van de andere partij, alsmede financiële informatie en alle informatie die een Partij op enigerlei wijze als vertrouwelijk heeft gekenmerkt of waarvan de andere partij de vertrouwelijke aard kan begrijpen.

9.2 Deze geheimhoudingsverplichting is niet van toepassing op vertrouwelijke informatie:
9.2.1 Die openbaar bekend is zonder dat deze openbaarmaking een gevolg is van een ongeoorloofde daad van de partij waarvan de vertrouwelijke informatie niet afkomstig is;
9.2.2 Waarvan vrijgave is vereist op grond van enige wettelijke bepaling, een rechterlijk bevel of nodig om zich in rechte te kunnen verdedigen, één en ander op voorwaarde van voorafgaande schriftelijke kennisgeving van de openbarende partij, aan de partij wiens vertrouwelijke informatie het betreft, dat dergelijke vertrouwelijke informatie wordt vrijgegeven;
9.2.3 Die door de partij op rechtmatige wijze zonder een plicht tot geheimhouding van derden is verkregen.
9.3 Het staat partijen vrij kenbaar te maken dat zij een overeenkomst hebben gesloten.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

10.1 De aan klant geleverde producten blijven in eigendom van Clixx Marketing zolang ter zake geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.
10.2 Clixx Marketing behoudt zich het recht voor, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, eigendom van de (gedeeltelijk) onbetaalde producten terug te nemen, onverminderd het recht van schadevergoeding in het geval klant haar betalingsverplichting niet (volledig) nakomt.
10.3 Indien Clixx Marketing van het recht – zoals bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel – gebruik maakt, zal het gedeelte van de koopsom dat reeds aan Clixx Marketing betaald is worden verrekend, onverminderd enig recht van Clixx Marketing op schadevergoeding.
10.4 Clixx Marketing kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten en documenten onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht totdat klant alle aan Clixx Marketing ter zake verschuldigde bedragen heeft voldaan.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
11.1
Clixx Marketing is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Clixx Marketing.  De totale, cumulatieve aansprakelijkheid van Clixx Marketing jegens klant wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met klant overeengekomen garantie-verplichting is beperkt tot vergoeding van directe schade tot een bedrag gelijk aan het door klant voorafgaande aan het schade-toebrengende feit aan Clixx Marketing, uit hoofde van de Overeenkomst, betaalde bedrag, met dien verstande dat in geval van een periodieke betalingsverplichting van klant de voornoemde aansprakelijkheid van Clixx Marketing is beperkt tot vergoeding van directe schade tot een bedrag gelijk aan het door klant in de drie (3) maanden voorafgaande aan het schadetoebrengende feit aan Clixx Marketing uit hoofde van de Overeenkomst, betaalde bedrag.
11.2 Clixx Marketing is niet aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade waaronder gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en/of verlies van databestanden noch is Clixx Marketing aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
11.3 De in artikel 10.1 en 10.2 opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid komen te vervallen indien de aansprakelijkheid van Clixx Marketing op grond van dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen niet mag worden uitgesloten of beperkt, waaronder de wettelijke bepalingen betreffende productaansprakelijkheid (art. 6:185 e.v. BW).
11.4 De werking van artikel 7:404 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.
11.5 Clixx Marketing is niet aansprakelijk voor schade indien Clixx Marketing om welke reden dan ook een levering niet tijdig uitvoert.
11.6 De klant vrijwaart Clixx Marketing voor alle aanspraken van derden niet zijnde consumenten, wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door de klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Clixx Marketing geleverde producten, tenzij en voor zover de klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door de producten.
11.7 Elk recht op schadevergoeding van klant vervalt in ieder geval voor zover de klant niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede Clixx Marketing ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.
11.8 Tenzij nakoming door Clixx Marketing blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Clixx Marketing wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien klant Clixx Marketing onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Clixx Marketing ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Clixx Marketing in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
11.9 Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Clixx Marketing zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

11.10 Elke door Clixx Marketing afgegeven impliciete garantie valt onder de beperking van de aansprakelijkheid van Clixx Marketing zoals bepaald in dit artikel.
11.11 Clixx Marketing aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van door haar en/of haar medewerkers uitgebrachte voorstellen en/of adviezen.

Artikel 12: Beëindiging van de Overeenkomst
12.1
Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van de klant en alle andere verplichtingen tot medewerking door klant of een door klant in te schakelen derde gelden steeds als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
12.2 Indien de klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij klant bewijst dat Clixx Marketing ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Clixx Marketing vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
12.3 Indien een Overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen bij aangetekend schrijven worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden. Partijen zullen wegens opzegging niet tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
12.4 klant is niet gerechtigd, eventueel in afwijking van artikel 7: 408 lid 1 BW, een Overeenkomst van dienstverlening of van opdracht welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.
12.5 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van klant wijzigt. Clixx Marketing is wegens deze beëindiging niet tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.

12.6 Tenzij uitdrukkelijk anders door partijen overeengekomen zullen alle rechten, verplichtingen en werkzaamheden van partijen in geval van beëindiging van de overeenkomst (ongeacht de reden) eindigen op het moment van beëindiging van de overeenkomst.

 

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen
13.1
De overeenkomsten tussen Clixx Marketing en klant worden beheerst door Nederlands recht.
13.2 Geschillen welke tussen Clixx Marketing en klant mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen Clixx Marketing en klant gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.
13.3 In afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid, kunnen partijen overeenkomen om een arbitrale en/of een mediation procedure te starten.

Artikel 14: Verjaringstermijn

14.1 De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Clixx Marketing is één jaar.

Artikel 15: Vrijwaring
15.1 Opdrachtgever vrijwaart Clixx Marketing voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Clixx Marketing toerekenbaar is.
15.2 Als derden Clixx Marketing aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
15.3 Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Clixx Marketing zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Clixx Marketing, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 16: Slotbepalingen
15.1
Clixx Marketing behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en aan te vullen door schriftelijke kennisgeving aan de klant, een termijn van één (1) maand in acht nemende.
15.2 Elke mededeling met betrekking tot de Algemene Voorwaarden of een overeenkomst dient ten minste schriftelijk te geschieden.
15.3 Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.
15.4 In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.
15.5 Vertraging of verzuim van een partij om enig recht onder de overeenkomst jegens de ander geldend te maken, zal niet worden beschouwd als een afstand van dit recht ten opzichte van die ander, tenzij elders in de Algemene Voorwaarden aangegeven.
15.6 Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na de overeenkomst voort te duren, blijven na beëindiging van de overeenkomst gelden. Tot deze verplichtingen behoren onder meer die welke voortvloeien uit de bepalingen betreffende: geheimhouding, intellectuele eigendom, aansprakelijkheid en toepasselijk recht.